Gehî ebrû-yı yârı geh ruhun tasvîr eder mehtâb

04.04.2016
 
 
Gazel
 
[16]
 
 [mefâ’îlün / mefâ’îlün / mefâ’îlün / mefâ’îlün]
 
 1 Gehî ebrû-yı yârı geh ruhun tasvîr eder mehtâb
 Hilâlî şekl edip resmin döner tedvîr eder mehtâb
 
 2 O tıfl-ı nâzı süd limân deyü zevrak-süvâr etsem
 Yem-i pür-şûru ol şeb reşk-i cûy-ı şîr eder mehtâb
 
 3 Ziyâ kesb eyleyip mihr-i ruh-ı dildârdan her dem
 Bu mâhiyyetle çeşm-i encümü tenvîr eder mehtâb
 
4 O meh-rûyuñ görüp dîvânegân-ı zülf-i şeb-gûnun
 Felekde hâlesin ser-halka-i zencîr eder mehtâb
 
 5 Şeb-i vaslında yârıñ germî-i mey derd-i ser vermez
 Tabâşîr ile dürd-i bâdeyi tahmîr eder mehtâb
 
 6 Nakîsa verdigin ehl-i kemâle devr-i gerdûnuñ
 Dirâyetle dehân-ı gurreden takrîr eder mehtâb
 
 7 Dil-i Vehbî olur fersûde görse sîne-i yârı
 Ketân-ı nâ-tüvâna dûrdan te’sîr eder mehtâb
 
 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE, SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ DÎVÂNI, Kahramanmaraş 2012
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar