‘ÎDİYYE BE-MERHÛM RÂGIB PAŞA’dan

04.04.2016
 
 
‘ÎDİYYE BE-MERHÛM RÂGIB PAŞA’dan
 
 [fe’ilâtün / fe’ilâtün / fe’ilâtün / fe’ilün]
 1 Cebhe-i ‘îd-i sa’îd üzre edip ‘arz-ı cemâl
 Ham-ı ebrûsunu gösterdi hilâl-i şevvâl
 2 Ne hilâl ehl-i diliñ câm-ı hilâli âsâ
 Sînesin cûş-ı neşât ile eder mâl-â-mâl
 3 Ne hilâl eyledi şîrîn-dehen-i şîr ü şeker
 Tıfl-ı bî-dâye-i dil eyler iken istihlâl
Müjde-i ‘îdi bu şehre getirip bir gecede
 Râh-ı yek-mâheyi tayy etdi ‘ale’l-isti’câl
 5 Eder âfâka selâm-ı meh-i ‘îdi teblîg
 İnhinâ sûreti gösterse ‘aceb mi o hilâl
 6 ‘Îd-i destûr-ı felek-rif’ati tebrîke gelip
 Vech-i ta’zîm ile dâmânına eyler rû-mâl
 7 Dâmen-i lafzına rû-mâl ile ya’nî meh-i ‘îd
 Mihr-i fazlından olur muktebes-i nûr-ı kemâl
 8 Âsaf-ı saf-şiken ü safder-i Cem-mertebe kim
 Böyle tahrîr eder evsâfıñı Vassâf-ı hayâl
 9 Sadr-ı dîn-perver-i hem-nâm-ı Resûlü’s-sakaleyn
 Râgıb-ı hayr u rızâ-cû-yı Hudâ-yı müte’âl
 10 Feyz-yâb-ı eser-i mebde’-i feyyâz-ı hıred
 Cümle ef’âl-i pesendîde-i ‘akl-ı fa’’âl
 11 Dikkat-i re’yi olup sânî-i ‘Akl-ı Evvel
 Zât-ı vâlâ-güheri cevher-i zâtîye misâl
……
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE, SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ DÎVÂNI, Kahramanmaraş 2012
 
 
 
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar