Kasîde der-Sitâyiş-i Sadr-ı A'zâm Mustafâ Reşîd Paşa

18.09.2017
 
Kasîde der-Sitâyiş-i Sadr-ı A'zâm ve Vekîl-i Efham Hazret-i Mustafâ
Reşîd Paşa (ve Fazzalallahu Taâlâ fî-umûrahu'l-ulyâ)
 
Mefâilün feilâtün mefâilün feilün
 
1 Girince dest-i taleb-kârına medâr-ı şuûr
Ferâgat eyledi ârâmı hâme-i pür-zûr
2 Edip daâvi-i arz-ı hüner-verîye kıyâm
Niçe dürr-i kelimât etdi zîb-i silk-i sütûr
3 Niçe dürr-i kelimât-ı güzîde kim gûyâ
Felekde her biri pertev-i mâh u kevkeb-i hûr
4 Alıp cerîde-i nazmında derc ü serd etdi
Suhanda her ne ki vardır nefâyis-i meşhûr
 19
5 Sütûn-ı seng-i belâgatle kıldı her beytin
Misâl-i kasr-ı Havernak meşîd ü ma'mûr
6 Niçe kumâş-ı hüner etdi lahzada îcâd
Ki olsa her biri şâyeste yâdgâr-ı dühûr
7 Verip libâs-ı mezâmîn-i nevle zînet-i tâm
 Arûs-ı nazmını kıldı nazîri nâ-manzûr
………
 
14 Vekîl-i şâh-ı cihân Mustafâ Reşîd Paşa
Ki oldur emr-i nizâm-ı memâlike me'mûr
15 Hıdîv-i âl-i himem ehl-i seyf ü ehl-i kalem
Muhît-i akl u hikem dâver-i reşîd-i vakûr
16 Bu bâğ-ı mülke bahâr-ı nezâreti gibi hiç
Yakında vermedi kimse tarâvet-i mevfûr
17 İlâc-ı re'y-i hekîmânesiyle def' etdi
 Ne kim mezâlime dâir alelden etdi zuhûr
18 Adem diyârına sevk etdi âb-ı tîği ile
Bu arsada ne ki bulduysa çirk-i fitne vü şûr
19 Düvelle ıkd-ı mesâfâtı eyledi te'yîd
Ne cenk kıldı ne gavgâ ne hod diğer mahzûr
20 Zihî vezîr-i Aristo-hıred ki bî-heycâ
Adû-yı dîn-i musâfâta eyledi mecbur
……..
27 Sen ol vezîr-i adâlet-semîrsin ki bütün
Zamân-ı ma'deletinde cihânıyân mesrûr
28 Nedir o mertebe hem tâli'-i müsâid kim
Sana atâ vü kerem eylemiş Hudâ-yı gayûr
29 Eğerçi cem'in irâde edersen ezdâdın
Ne mümkün olmamak emr-i muhâl iken mahşûr
30 Bu nazm-ı mülke sen oldun vesîle olmuşken
Fesâd u katle gûyâ ki güfte-i menşûr
31 Muvaffak etdi seni etdiğinçün Hazret-i Hak
Salâh-ı hâl-i berâyâya bezl-i sa'y-i vüfûr
32 Ale'l-husûs ki şâh-ı hakâyık-ı âgâhın
Hiç etmedin hudemât-ı celîlesinde kusûr
33 Senin bu devlete vâki' olan sadâkatin
 Ne mümkün eyleye vasfın bu abd-i nâ-makdûr
34 Edâ-yı sükker-i vasfında oldum acz ile lâl
Suhanda olmuş iken tûtîler gibi mağrûr
35 Nice ben olmayam ebkem muhâlif-i eyyâm
Sefîne-i dilim etdi garîk-ı bahr-ı fütûr
36 Bana bu denli maârifle ya'nî tâli' kim
Müyesser etmedi hergiz safâ-yı bâl-i huzur
………
40 Duâ-yı hayr ile eyle kasîdeni itmâm
Ki oldur âdet-i pâk-i suhan-şinâs-ı fuhûr
41 Cihânda tâ ola emr-i vekâlet mutlak
Gürûh-ı tâcvârâna göre ehemm-i umûr
42 Hemîşe eyleye zîb-i sadâret-i uzmâ
 Muvaffakiyyet ile zâtını Hudâ-yı şekûr
 
Yaşar AYDEMİR-Halil ÇELTİK, MEŞHURÎ DİVANI (Tenkitli Metin), T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3196 KÜLTÜR ESERLERİ, Ankara 2009
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar