Kaside: Der-Vak'a-i Ocağ-ı Mülgâ-yı Yeniçeriyân

18.09.2017
 
5
Der-Vak'a-i Ocağ-ı Mülgâ-yı Yeniçeriyân der-Zımn-ı Sitâyiş-i Gâzî
Hazret-i Sultân Mahmûd Hân-ı Adlî ibn Sultân Abdülmecîd Hân
 
Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün
1 Hudâ bu devleti pâyende etsin Âl-i Osmân'a
Ki onlar tâc-bahşâdır cihânda tâcdârâna
2 Ne devletdir ona her kim ki ednâ sû'-i kasd etse
Olur elbette mazhar-ı lâ-muhâle kahr-ı Yezdâna
3 Müfevvezdir emânet vechile sâhib-şerîatdan
Bu devlet mustakil Osmâniyân-ı dâd-kârâna
4 Muvaffâk oldular ashâb-ı tâc u taht olup bir bir
Emânet hükmünü icrâda hakkâ kim mülükâne
5 Gelip ahdinde oldu her biri a'dâsına gâlib
Cihânda pîşvâ olduklarıyçün ehl-i îmâna
6 Husûsâ Hazret-i Sultân Mahmûd Hân-ı Adlî kim
Nazîri gelmemiş bir pâdişâh öyle bu devrâna
7 Cihân sâhib-kırânı Kahramân'ı pehlivânı kim
Erişdi sıyt-ı evzâ'-ı dilîri hadd-i ekvâna
8 Cihâna tîğ-i ser-tîzi o rütbe verdi emniyyet
Vatan âgûş-ı gürk olsa aceb mi gûsfendâna
9 Sebep hep bîm ü tîr ü nîze vü şemşîridir şimdi
Sükûn-ı düşmenân-ı dîn ile bu emn ü âmâna
10 Zihî erbâb-ı şemşîr-i pâdişâh kim koymadı aslâ
Ademden gayrı bir yer milketinde ehl-i tuğyâna
11 Geçirdi tîğden bir kalmayınca kanda kim vardı
Anadolu vü Rûm'da cür'et etmiş dağî vü isyâna
 6
12 Niçe serkeşleri kahr etdi kim ondan dahi ol
Müyesser olmadı bir pâdişâh-ı zıll-ı Sübhân'a
13 Husûsâ zümre-i Bektâşiyân-ı nân-körânı
Ki re'sâ her biri akrân idi gûyâ Nerîmân'a
14 Garîb-i ibret-âmîz vak'a-i i'dâmların gûş et
 Sana bast-ı ifâde eylesem kıssa-güzerâne
15 Sunûf-ı askerîden bunların sâbıkda ecdâdı
İtâatla mukayyed kul iken tûmâr-ı şâhâna
16 Pesendîde nice hizmetler etmişlerdi ma'lûmdur
Tetebbu'la tevârîh-âşinâ ihvân u yârâna
17 Velî bu zeyl-i kadr-vâr kim itâatden olup sâde
İhânet etmedik hiç kalmamışdır şehryârâna
18 Hemân san'atları itlâf-ı genc-i pâdişâh ile
Taaddî eylemek olmuş idi ancak zîr-i destâna
19 Görüp bu inkıyadsızlıkların muhtâc olunmuşdu
Yeniden birtakım ecnâd-ı münkâd-ı firâvâna
20 Onu tanzîme bed' etmiş iken Sultân Selîm merhûm
Edip bezl-i nukûd-ı cidd-i sa'yin pâdişâhâne
……………….
35 Kabul etdi bu emri olduğuyçün cümlesi yekser
Muvaffak şer'a hem kânûn-ı Sultân Süleymân'a
36 Bu emre imtisâlen cümlesi hüccet verip aldı
Bu fermânı müebbed pâdişâhdan hatt-ı şâhâne
37 Alıp sevb ü salâhı cânib-i şâhdan o güm-râhân
Taallüm etmeğe bed' etdiler gûyâ sadîkâne
38 Bu vechile olunca lîk fırsat-yâb-ı cem'iyyet
Yakıp evrâk-ı ahd-ı pür-dürûgı nâr-ı nisyâna
39 Hemân-dem bir uğurdan pâdişâh-ı müslimîn üzre
Hurûc etdi o ni'met-nâ-şinâsân ittifâkâne
40 Üşüp itler misâli ya'nî Atmeydânı'na fi'l-hâl
Ser-âgâz etdiler muzmerlerin izhâr u i'lâna
41 Edip ya'nî nice erkân-ı devlet-hânesin yağma
İsâet kalmadı arz etmedik hergiz sefîhâne
42 Husûsâ cümle-i fi'l-i isâetden biri gör kim
Lisâna almada zikrin hatâ var hak-şinâsâna
43 Bulup bir mushafı esnâ-yı gârâtında bir mel'ûn
Ki vaz'-ı rahle-i ta'zîm etmişler edîbâne
44 Bıçağ ile hemân-dem pâre pâre eyledi der-hâl
Ne Allâh'dan hayâ etdi ne ta'zîm etdi Kur'ân'a
………….
51 Görüp şem'-i livâ-yı Mustafâ'yı fırka-i İslâm
Gelip etrâfına cem' oldular mânend-i pervâne
52 Mukâbil olma zu'mile hurûcîler dahi yekser
Yığıldı tûde-i heyzüm gibi etrâf-ı kazgâna
53 Nücûmâsâ değilken kâbil-i ihsâ o bed-kârân
Tahammül etmedi yek hamle-i şîrâne-i hâna
54 Kaçıp fi'l-hâl tahassün etdiler kışlaklara gûyâ
Ola cây-ı selâmet ol gürûh-ı mefsededgâna
55 Gelip cünd-i zafer-pîrâye-i şâhî dahi der-hâl
İhâta eyleyince onları bi'l-cümle şîrâne
56 Edip tôp u tüfengi ber-taraf ol pâdişâh-ı dîn
Hemân kışlakların vurdurdu yek-ser nâr-ı sûzâna
57 Gürûh-ı bâğıyândan kim ki vardı onda cem' olmuş
 Biri kurtulmayıp hiç kalmayınca yandı nîrâna
58 O gümrâhâna göz açdırmayıp bir günde kahr etdi
Bu keyfiyyetle kim hayret-efzâdır ehl-i iz'âna
59 Tecâvüz eyleyip kânûn-ı Sultân Süleymân'ı
Niçe bid'atlar eylemişlerdi fuzûlâne
60 Ferâmûş eyleyip bunca hukûk-ı lutf-ı ihsânı
Cefâlar kalmamışdı etmedik sâbıkda hânâna
………..
 
77 Husûsâ ben o vassâfım ki evsâf-ı celâlinde
Misâl-i katre yokdur iltifâtın bahr-ı ummâna
78 Suhan-dânân-ı dehri kuvvet-i tab'ımla zabt etdim
Aceb mi fahr edersem devletinde Ka'b u Hassân'a
79 Çıkardım bahr-ı tab'ımdan niçe pâkîze gevherler
 Ki fâikdir felekde her biri hurşîd-i rahşâna
80 Alıp mülk-i maârifden getirdim nezd-i ihvâna
Hediyye bir niçe kâlâ-yı vâlâ-yı mülûkâne
81 Ne gevherler getirdim silk-i nazma bî-nazîr ammâ
Tesâdüf etmedim kadrin bilir hiç bir kadr-dâna
82 Bi-hamdillah ki sen kadrin bilirsin bârî hunkârım
 Ki sensin kadr-bahşâ şimdi cümle kadr-mendâna
83 Ko tasdî'i dırâz etdin mübâhâtınla Meşhûrî
Hemân gayrı duâ et kim kasîden erdi pâyâna
84 Çıkıp sultân-ı hûrşîd-i cihân taht u sipihr üzre
Ola tâ hükm-i cârî bu sarây-ı kevn ü imkâna
85 Edip zîb-i serîr-i saltanat Mevlâ bu vechile
Niçe feth ü zafer ihsân ede şâh-ı cihân-bâna
 
Yaşar AYDEMİR-Halil ÇELTİK, MEŞHURÎ DİVANI (Tenkitli Metin), T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3196 KÜLTÜR ESERLERİ, Ankara 2009

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar