KASÎDE-İ BAHÂRİYYE DER-SİTÂYİŞ-İ HAZRET-İ SULTÂN SELÎM’den

04.04.2016
 
 
[müstef’ilün / müstef’ilün / müstef’ilün / müstef’ilün]
 1 Bâd-ı bahâr-ı dil-küşâ feyz-âver-i bûy-ı İrem
 ‘Anber gibi sünbül hevâ müşg-i Hoten'den urdu dem
 2 Gülşen ‘aceb revnak-nümâ her nahli pür-neşv ü nemâ
 Şebnem degildir câ-be-câ güller hevâdan kapdı nem
 3 Serv-i bülend-i sebz-i ser ref’-i livâ etmiş meger
 Sultân-ı nevrûzuñ çeker pîşinde Hızr-âsâ ‘alem
 4 Sûsen dizilmiş her taraf tîg ü teberle saf-be-saf
 Zerrîn-kemer hancer-be-kef mânend-i peyk-i Muhteşem
 5 Reyhân u şebbû sû-be-sû ‘anber-şemîm ü müşg-bû
 Her bir şükûfe tâze-rû bûy-ı bahârı etdi şem
Seyr eyle kim şâh-ı gülü elde tutar câm-ı mülü
 Mest etmek içün bülbülü bâga kurulmuş bezm-i Cem
 7 Lâle çerâg-ı şu’ledir yakmış şeb-ârâlık eder
 Bezm-i çerâgândır meger bu revnak-ı nûr u zulem
 8 Ezhâr-ı şâh-ı ergavân zerrîn-kadehle gül-feşân
 Câm-ı sabûhîdir hemân def’-i humâra subh-dem
 9 Bir tâzedir sankim çemen kad serv sîne yâsemen
 Gül-gonçedir gûyâ dehen sünbül de zülf-i ham-be-ham
 10 ‘Aksin alıp dil-cûlarıñ seyre gelen gül-rûlarıñ
 Koymaz safâsı cûlarıñ mir’ât-ı dilde gerd-i gam
 11 Ol ‘âşıka sad-âferîn kim râm edip bir nâzenîn
 Gülşende olmuş hem-nişîn sîne-be-sîne fem-be-fem
 12 Geh gül gibi mey nûş eder geh savt-ı bülbül gûş eder
 Mevc-i safâsı cûş eder icrâ-yı zevki mültezem
 
……
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE, SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ DÎVÂNI, Kahramanmaraş 2012
 
 
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar