Kilk-i kudret hat-ı reyhânıñı nâ-gâh yazar

04.04.2016
 
Gazel
 
[48]
 [fe’ilâtün / fe’ilâtün / fe’ilâtün / fe’ilün]
 
 1 Kilk-i kudret hat-ı reyhânıñı nâ-gâh yazar
 Safha-i sîneme medd-i elif-i âh yazar
 
2 Vasf-ı rûyuñda gazeller yazan ehl-i sühanıñ
 Matla’ında kimi hurşîd kimi mâh yazar
 
 3 Görse bu sûret ile münşî-i Şehnâme seni
 Mülket-i ‘işvede hûbâna şehenşâh yazar
 
 4 İkisin etse de bir yerde musavvir tahrîr
 Serv-i bâlâyı kadiñden yine kûtâh yazar
 
 5 Levh-i mihr ü kamere İbn-i Nüceym-i gerdûn
 Kalem-i gırre ile rûyuña Eşbâh yazar
 
 6 Hem-ser-i şîr yazıp ‘aşkı Hayâtü’l-hayvân
 ‘Akl-ı pür-hîleyi dünbâle-i rûbâh yazar
 
 7 Okudum metn-i usûl-i kütüb-i devletde
 Kayd-ı haysiyyet-i cehli sebeb-i câh yazar
 
 8 Sînedir kâgıd-ı tesvîdi debîr-i çarhıñ
 Anda nakş-ı emeli gâh bozar gâh yazar
 
 9 Kâtib-i mahkeme-i hükm-i kazâ ey Vehbî
 Kısmetim sehmini er-rızku ‘ala’llâhcxxi yazar
 
 
 
 
 
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar