Kim Durur Dirsen Serîr-i Hüsne Şâh-ı Bî-nazîr

27.02.2017
 
Kim Durur Dirsen Serîr-i Hüsne Şâh-ı Bî-nazîr
 
Kim durur dirsen serîr-i hüsne şâh-ı bî-nazîr
Ol beşer-sûret melek-sîmâ perî-peyker Nezîr
 
Bu nihâl u bu cemâl u hatt u hâl u rûy-ı âl
Dil-rubâ vü dil-güşâ vü dil-firîb ü dil-pezîr
 
Haste-i hicrâna tîg-i gamzen irişünce dir
Tîr-i dil-dûz-ı müjen zahm-ı firâka bire bir
 
Rûyuna ‘azm itmiş iken kaldı zülfünde gönül
Ka’beye ‘azm itdi oldı kâfiristânda esîr
 
Bîm-i hecrün ‘ıyd-ı vaslun ‘Âşıka havf u recâ
Handen ile gamzen olmışdur Beşîr ile Nezîr
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar