Lâleler bezm-i çemende câm-ı ‘işret gösterür

29.06.2016
Lâleler bezm-i çemende câm-ı ‘işret gösterür
Devletinde husrev-i gül ‘ayşa ruhsat gösterür
 
Mevsim-i gül ‘îd ile yâr u musâhib düşdiler
Bir birine iki dil-berdür mahabbet gösterür
 
‘Îdgehde varalum dûlâba dil-ber seyrine
Görelüm âyîne-i devrân ne sûret gösterür
 
Kaddüñe kul olmaga gelmiş dizilmiş karşuña
Servler turmış çemen sahnında kâmet gösterür
 
‘Âşıkı bî-sabr u ârâm eyleyüp seyyâh ider
Memleket seyr itdürür ‘aşkuñ vilâyet gösterür
 
Bî-sütûn-ı gamda Bâkî seng-i mihnet kesmede
Şöyle üstâd oldı kim Ferhâda san’at gösterür
 
 
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar