Lâyık-ı magrifet-i Hazret-i Gaffâr olsun

29.06.2016
Lâyık-ı magrifet-i Hazret-i Gaffâr olsun
Devlet-i nâ-mütenâhîye sezâvâr olsun
 
Hıl’at-i fâhiresi dâmen-i ‘afv-i Settâr
Rûh-ı pâkine gıdâ lezzet-i didâr olsun
 
Merkad-i pâkin idüp şem’-i hidâyet rûşen
Meşhed-i tâhiri müstagrak-ı envâr olsun
 
Âkıbet yoklık imiş kâr-ı cihan ey Bâkî
N’idelüm Şâh-ı cevân-baht-ı cihân var olsun
 
Dahı ol duhter-i sa’d-ahter-i pâkize-güher
Çeşm-i Nâhîd gibi rûşen ü bî-dâr olsun
 
Âb-rûy-ı vüzerâ Hazret-i Ahmed Paşa
Mazhar-ı lutf-ı Hudâvend-i cihândâr olsun
 
Ak gül goncaları gibi güzel körpelerin
Hâr-ı âzârdan Allâh nigehdâr olsun
 
Garka-i rahmet ola rûh-ı revân-ı Sultân
Hûrîler mûnis ola gülşen-i firdevs mekân
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar