MEVLÜD

15.04.2016
MEVLÎD
( Not: Mevlit’in bu bölümünün Süleyman Çelebi tarafından yazılmadığına dair görüşler vardır. )
Allah adın zik edelim evvelâ
Vacib oldur cümle işde her kula
Allah adın her kim ol evvel ana
Her işi âsân ider Allah ana
………………..
Aşk ile her kim ki dinlerse bunu
Açıla gönlünde rahmet gülşeni
Amine Hâtûn Muhammed ânesi
Ol sadeften oldu ol dür dânesi
Çünkü Abdullah’dan oldu hâmile
Vakt erişdi hafta vü eyyam ile
Hem Muhammed gelmesi oldu yakın
Çok alâmetler belirdi gelmedin
Şol kitablar içre söylenen haber
Zahir oldu vü göründü sertser
………………….
Ol gece kim doğdu ol Hayr-ül beşer
Anası anda neler gördü neler
Her ne kim göründü ise gözüne
Hem dahî vâki olanı özüne
……………………
Toğduğun bildirdi ol halka temam
Ne dediğin işid imdi ey hümâm
Dedi gördüm ol habibün ânesi
Bir aceb nur kim güneş pervanesi
Berk urup çıkdı evimden nagehân
Göklere irdi vü nur oldu cihan
îndi göklerden melekler sâf sâf
Kabe gibi kıldılar evim tavaf
Hem hava üzre döşendi bir döşek
Adı Sündüs döşeyen anı melek
Üç alem dahi dikildi üç yire
Her birisi eydeyim nire nire
Mağrib ü maşrıkda ikisi anın
Biri damında dikildi Kabe’nin
Bildim anlardan ki ol halkın yeği
Kim yakın oldu cihâna gelmeğ
Çünki bu işler bana oldu yakın
Ben evümde otururken yalnuzın
Yarılıp dıvâr çıkdı nâgehân
Üç bile huri bana oldu ayan
Çevre yanuma gelip oturdular
Mustafâ’yı birbirine muştular
Erdi huriler bölük bölük buğur
Yüzleri nûrından evüm doldı nur
Dediler oğlun gibi hiçbir oğul
Yaradılalı cihan gelmiş değül
 
Fâilatün Fâilâtün Fâilün
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar