MÜFRETLER

10.06.2016
 
 
Bülbüle cevr ü cefâ etme gülüm
Ayağıyla gelene olmaz ölüm
……..
 
Varıp dost gülsitânına girelim 
Yürü cânân ilin seyr et görelim
…….
 
Kârbân-ı sâlikân etse sülûk
Anlara olur gıdâ ezkâr-ı Hakk
…….
 
Derde dermân senden olur ey Kerîm
Lutf u ihsân senden olur ey Rahim
….
 
Fenâ dünyâya bakdım mâsivâ'llâhı fenâ gördüm 
Hudâ'dan gayrı bir bâki görünür yok bekâ gördüm
…..
Fânî dünyânın fenâsını bilirken hâs ü âmm
Bâkî'yi kor fâniye mâil olur mu akl-ı tâmm
…….
 
Ey kerem-kânı Hudâvend-i Kerîm
Merhamet senden umarız ey Rahîm
…….
 
Kullarına eyle nazar ey Kâdir ü Hayy ü Kerîm
İhsânına mazhar olur ey Kâdir ü Hayy ü Kerîm
……
 
Îd-ı ekber îd-ı adhâdır beğim
Îd-i ulâ kurb-ı Mevlâ'dır beğim
…….
Kim ki bir pend-i lezîz isteye bu kemlerden 
Veca'-i batna asel enfa' imiş sükkerden
…….
 
Efendiden olursa lutf ü ihsân
Sefer etmek cihândan olur âsân
…….
 
Ma'siyet ehli olan dûzahîdir dediğime 
İ'timâd etmez isen iste varasın göresin
……..
Visâlin zevkini cânâ ne bilsin zâhid-i miskîn
Efendi kande fehm eyler cimâ'in lezzetin ı'nnîn
……
 
Cümle insân bir babadan bir anadan oldular
Pes yine birbirine hıkd u hased etmek neden
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar