Mûydan ince meyân-ı dil-rubâdur var ise

20.07.2017
 
Fâ`ilâtün fâ`ilâtün fâ`ilâtün fâ`ilün
 
 1 Mûydan ince meyân-ı dil-rubâdur var ise
 Yok dehânından nişân sırr-ı Hudâdur var ise
 2 Nice günlerdür ki hîç nâm u nişânı yok dilün
 Bir kemend-i cân-şikâra mübtelâdur var ise
 3 Hiç söz yokdur dehânından dimiş erbâb-ı dil
 Aşık-ı dil-haste-i hicre şifâdur var ise
 
 4 Cevher-i hâk-i derin ümmîdine düşmüş gönül
 Olmadı sa`y u taleble kîmyâdur var ise
 5 Dostum Yahyâ'ya da bir niyyetüm vardur didün
 Neydügin bildirmedün kasdun cefâdur var ise
 
 
Hasan KAVRUK , ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ DÎVÂNI,  T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3147
 
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar