Na't-ı Şerîf-i Melâlî-Redîf Hazret-i Fahr-ı Kâinâ

18.09.2017
 
Na't-ı Şerîf-i Melâlî-Redîf Hazret-i Fahr-ı Kâinât (aleyhi efdalu'ssalâvât ve ekmelü't-tahiyyât)
 
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
 
1 Tab'-ı pâkim ki kumâş-ı ma'rifet dükkânıdır
 Feyz-i bî-pâyân-ı Hak gevherlerinin kânıdır
2 Öyle tab'ım ki nesîm-i feyz-i lutf-ı Hakk ile
Bâğ-ı dehrin nev-şüküfte gonca-i handânıdır
3 Neşr-i envâr-ı füyûzât-ı ilâhî etmede
Âlem-i kevnin mehi hem neyyir-i rahşânıdır
4 Cümle halk üftâdesi olmuş Züleyhâlar gibi
Gûyiyâ hûbân-ı asrın Yûsuf-ı Ken'ân'ıdır
 1
5 Kâfdan kâfa aceb mi hükmün icrâ eylese
Cem gibi devrin o da sultân-ı âlî-şânıdır
6 Sanma kim ol rütbe kesretle nücûm-ı âsumân
Kevkeb-i dürrî gibi âsârının akrânıdır
7 Feyzinin her katresi bir dürr-i nâb-ı ma'rifet
 Hüsnüne nîsân kemâlin ebr-i pür-bârânıdır
8 Hâce-i dânişgeh yek-ser zümre-i dânişverân
Mekteb-i nezdinde gûyâ tıfl-ı ebced-hânıdır
9 Sîm-i elfâz u meânîye olup mi'yâr hem
Nazm u nesr-i zer-ayârın keffe-i mîzânıdır
10 Bir hazîne dolu gevherdir ki genc-i şâygân
 Keyhâ-yı nakdine nisbetle bir hemyânıdır
11 Bir musavvirdir ki hem ol denlü fart-ı sıyt ile
Mânî vü Behzâd onun yanında şâkirdânıdır
12 Gevher-i nâ-yâbveş manzûmesi bi'l-intihâb
Şâirân-ı âlemin ser-levha-i dîvânıdır
13 Eyleyen kimdir onunla çûb-bâzî-i hüner
Arsa-i nazmın süvâr-ı esb-i pür-idmânıdır
14 Sözde gâlib olsa ger cây-i aceb mi hasımına
Kim bu devrin Kahramân-ı nâdire-gûyânıdır
15 Eyleyen uşşâkı yek-ser âşık u üftâdesi
Şâhid-i âsârının vechinde hüsn ü ânıdır
16 Ârifân şâyestedir etse tavâfın subh u şâm
Fırka-i ehl-i kemâlin Ka'be-i irfânıdır
17 Da'vî-i rüchân edip fahr etmesin mi herkese
Şâh-ı kevneynin medîha-gûy u dür-efşânıdur
18 Şâh-ı evreng-i muallâ-yı risâlet kim onun
Âlemeynden kim ki vardır bende-i fermânıdır
19 Olsa hem şâyeste sâir enbiyâ fermânberi
Sûy-i Hak'dan mürselînin çünki ol sultânıdır
20 Öyle sultân-ı rüsül kim zât-ı pâk-i emcedi
Kâinâtın bâis-i mevzû'-ı çâr-erkânıdır
 2
21 Pâdişâh-ı mülk-i dîn fahr-ı nebî vü mürselîn
Rahmetenli'l-âlemîn zât-ı şeref ünvânıdır
22 Ol şehenşâh-ı dü-kevnin olsa âlem bir yana
Sanma kim izz ü şerefle hem-ser ü seyyânıdır
23 On sekiz bin âlemin hem fahrı oldur şüphesiz
 Sanma ancak bu cihânın mefhar-ı sükkânıdır
24 Gelmemiş ma'nîde öyle pâdişâh-ı muhteşem
Kim sarâyının felekler kubbe-i eyvânıdır
25 Nüh felek çetr-i serî' üzre sehâb-ı âsumân
Kanda gitse sâyebânı sünbülî elvânıdır
26 Hıdmet-i pâkîzesinde kudsiyân eşrâfının
 Kimi huddâm-ı harîmi kimisi derbânıdır
27 Bâ-husûs ez-cümle Cibrîl-i emîn-i vahy kim
Milket-i kerrûbiyânın husrev ü hakânıdır
28 Ol şehenşâh-ı dü-kevnin gâşiye-berdûşu hem
Cânib-i Hak'dan berîd-i bâhirü'r-rüchânıdır
29 Hıdmet-i pâkin aceb mi etse yek-ser kâinât
Hazret-i Hakk'ın habîb-i ekrem-i zî-şânıdır
30 Ol şehenşâh-ı bülend-câh u kurb-ı izzetin
Arş u kürsî sidre ednâ mevki'-i seyrânıdır
31 Arş u kürsî kanda ol ablak-süvâr-ı rif'atin
Tâ-fezâ-yı lâ-mekânı arsa-i cevlânıdır
32 Hem eden kisrâların sâmân-ı eyvânın şikest
Makdem-i heybet-resân-ı kâinât-cünbânıdır
33 Mustafâ vü müctebâ mahbûb u memdûh-ı Hudâ
 Kâinât ser-tâbe-pâ hem âşık u hayrânıdır
34 Hak u bâtıl beynini kat' eyleyip temyîz eden
Tîğveş ahkâm-ı şer'i şâmilü'l-ekvânıdır
35 Eyleyen subh-ı serây-ı kâinâtı rûşenâk
Zerre-i âsâr-ı pâk-i neyyir-i pîşânıdır
36 Nutkudur vahy-i cenâb-ı Rabb-i izzet kim onun
İn hüve nass-ı şerîfi hüccet ü bürhânıdır
 3
37 Ol resûl-i ekremin tiryâk-ı zât-ı ekberi
Derdmendâna dü-kevnin çâre vü dermânıdır
38 Ondan istimdât eden zannetme ancak mücrimân
Asfiyâ vü etkıyâ yek-ser meded-cûyânıdır
39 Pâdişâhâ zât-ı pâk-i mekrümet-unvânının
İns ü cin cümle melâik çâker-i ihsânıdır
40 Bu sarây-ı kâinâtın hüccet-i levlâk ile
Zât-ı pâkin bâis-i îcâdına tavanıdır
41 Hem delîl-i imtiyâzın enbiyâ-yı gayriden
Hazret-i Hakk'ın sana ihsân-ı bî-pâyânıdır
42 Bâ-husûs ez-cümle zât-ı pâkine ser-tâbe-pâ
 Rûy-ı arzın mescid olmak emr-i istihsânıdır
43 Biri de ez-cümle vech-i imtiyâzın cümleden
İns ü cinn ü kudsiyâna ba'sinin yeksânıdır
44 Hem havâs-ı zât-ı pâkinden bürîde düşmenân
Dûrdan sıyt u celâl ü heybetin tersânıdır
45 Enbiyâdan şakk-ı sadr olmuş mu senden gayrıya
Gerçi zât-ı pâkinin cümlesi hep ihvânıdır
46 Hall-i emvâl-i ganâim hem şefâat rûz-ı bîm
Zât-ı pâkinin müsellem hâssa-i şâyânıdır
47 Serverâ senden meded olmazsa ferdâ ümmete
Yaradılmışdan kimin der-uhde-i imkânıdır
48 Bâ-husûs bu abd-i âciz kemterin Meşhûrî kim
Dâimâ fikri cezâ-yı kesret-i isyânıdır
49 Nice bir isyân ki cümle bahr ü cevv-i kâinât
 Bir yere gelse onun bir katre-i rîzânıdır
50 Senden olmazsa şefâat bil ki ehl-i mahşere
Sekte-bahş-ı hecme-i hayret onun hizlânıdır
51 Hiç yokdur hâk-i pâye arza lâyık nesnesi
Var ise ancak meğer kim kâle-i husrânıdır
52 Matlabı senden şefâatle o ism-i bendenin
Hazret-i Perverdigâr'ın rahmet ü gufrânıdır
 4
53 Sâdedir kût-ı amelden gerçi ammâ lutfunun
Bende-i ümmîd-vâr-ı dâne-i hırmânıdır
54 Bende-i mücrimdir ammâ gülşen-i evsâfının
Bülbül-i şîrîn-zebân-ı mu'cize-elhânıdır
55 Her zamân dergâhına sıdk ile dest-âvîzi hem
 Cevherâsâ sad-salâtile selâm-atyânıdır
 
Yaşar AYDEMİR-Halil ÇELTİK, MEŞHURÎ DİVANI (Tenkitli Metin), T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3196 KÜLTÜR ESERLERİ, Ankara 2009
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar