Nazîre-i Pâdişâh-ı âlem-penâh

20.07.2017
 
Nazîre-i Pâdişâh-ı âlem-penâh
 
Mefâ`îlün mefâ`îlün mefâ`îlün mefâ`îlün
 
 1 Şikeste bir sifâl olsun nemiz var sâgar-ı Cemde
 Garaz bir neş'e tahsîl eylemekdür bezm-i âlemde
 2 Sabâ bir şemmesin neşr itmemişdür sünbülistâna
 O bûy-ı cân-fezâdan kim konulmış çîn-i perçemde
 3 Sipihr-i pür-cefâya uyma cânâ bî-cefâlıkda
 Hakîkatdur hemân lâzım olan âlemde âdemde
 4 Hıtâdan çîn-i târ-ı müşg-bârın sakınur gûyâ
 Hemîşe ser-be-zânûdur gönül ol zülf-i pür-hamda
 5 Derûn-ı hüsrev-i gülde yer itmek nice mümkindür
 Eger Yahyâ safâ-yı hâtır olmayaydı şeb-nemde
 6 Dem-i Isâ'mıdur enfâsı sultân-ı felek-kadrün
 Hayât-ı nev nümâyân eyler oldı mürde-i gamda
 7 Mezâk erbâbı sahbâ minnetin şimden giru çekmez
 Bu keyfiyyet ki var nazm-ı şehinşâh-ı mu`azzamda
364
 8 Cenâb-ı Hazret-i Sultân Osmân Hân ki devrinde
 Felek feyz-i pey-â-peyde cihân `ayş-ı dem-â-demde
 9 Müheyyâ eylesün esbâb-ı bezm-i devletin Mevlâ
 Safâdan olmasun hâli bu nüzhetgâh-ı hurremde
 
 
Hasan KAVRUK , ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ DÎVÂNI,  T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3147
 
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar