Nihâl-i kâmetüñ hakkâ ‘aceb nahl-i dil-ârâdur

29.06.2016
Nihâl-i kâmetüñ hakkâ ‘aceb nahl-i dil-ârâdur
Egerçi kaddüñ a’lâ kâkülüñ a’lâdan a’lâdur
 
Çerâg-ı hüsnüñüñ nûrı fürûg-ı şem’-i kâfûrî
Nigâr-ı ‘anberîn-gîsû nihâl-i sîm-sîmâdur
 
Beyâz-ı safha-i ruhsâruñ üzre zülf-i pür-çînüñ
Misâlin görmemişdür kimse bir tugrâ-yı garrâdur
 
Gedâ-yı bî-ser ü pâyı semend-i nâza çignetme
İñende hüsne magrûr olma sultânum bu dünyâdur
 
Kenâr-ı bahr-i nazma yine dürler dizmiş ey Bâkî
Sütûr-ı defter-i şi’rüñ meger emvâc-ı deryâdur
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar