Ol ‘işvekârıñ etdigi hep nâzdır baña

04.04.2016
 
 
Gazel
[9]
 [mef’ûlü / fâ’ilâtü / mefâ’îlü / fâ’ilün]
 
 1 Ol ‘işvekârıñ etdigi hep nâzdır baña
 Zâtında cevri çok ise de azdır baña
 
 2 Çeşm-âşinâlık eylemiş agyâra gamzesi
 Îmâ eden de soñra o gammâzdır baña
 
 3 Müşkil degil mi saydı rakîbâ o âfetiñ
 Kebg-i derî ise saña şehbâzdır baña
 
 4 Pür-nâle eyleyen dilimi zahm-ı sînedir
 Bu nagmelerde ney dahi dem-sâzdır baña
 
 5 Feryâd edince hâr-ı cefâ-yı zamâneden
 Bî-çâre ‘andelîb hem-âvâzdır baña
 
 6 Ben ol Hümâ-yı himmetim evc-i felekde kim
 Bâl-i şikeste şehper-i pervâzdır baña
 
 7 Bezm-i sühande meşreb-i Hâfız'la Vehbiyâ
 Bu neş’eyi veren mey-i Şîrâz'dır baña
 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE, SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ DÎVÂNI, Kahramanmaraş 2012
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar