Olmazdı dila ana bahâ nakd-i dil ü cân

18.07.2017
 
 
 
Mef`ûlü mefâ`îlü mefâ`îlü fa`ûlün
 
1 Olmazdı dila ana bahâ nakd-i dil ü cân
 Bir kâse-i nîlîde eger olmasa hicrân
2 Aşık nola nâ-cîz ise de gönli büyükdür
 Sanma ele almak anı şâhum ola âsân
3 Kurtulmadı dil hâr-ı gam u deşt-i sitemden
 Çâk olsa nola gül gibi dâmân-ı perîşân
4 Bir vaz`-ı hasen itdi koyup sîneye bir dâg
 Bir iki elif çekdi yine eyledi ihsân
5 Yahyâ bize bir pâdişeh-i dâd-ger olsa
 Ahdinde şikest olmasa hâtır gibi peymân
 
 
Hasan KAVRUK , ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ DÎVÂNI,  T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3147
 
 
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar