Pek egri bakdı âh o kaşı kemân baña

04.04.2016
 
 
Gazel
 
 
[11]
 [mef’ûlü / fâ’ilâtü / mefâ’îlü / fâ’ilün]
 
 1 Pek egri bakdı âh o kaşı kemân baña
 Tîr-i nigâhı vermedi hergiz emân baña
 
 2 Kıldı rakîbi maksim-i hüsnüñde hissemend
 Sehm-i cefâ mıdır düşen ancak hemân baña
 
 3 Şimdi niçün mu’âmele bîgâne tarzdır
 Çok âşinâlık eyler idiñ bir zamân baña
 
  4 Üftâdeyim belî kad-i mevzûn-ı dilbere
 Şâ’ir isem de bunda düşer mi yalan baña
 
 5 Vehbî ‘aceb mi eyler isem tâze ihtiyâr
 Pîr oldum işte şimdi gerekdir civân baña
 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE, SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ DÎVÂNI, Kahramanmaraş 2012
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar