Pür-nevâ-yı âh ile âheng idince sâz-ı aşk

01.04.2018
Gazel
 
Pür-nevâ-yı âh ile âheng idince sâz-ı aşk
Bezm-i uşşâka gelüp raks eyledi şehnâz-ı aşk
 
Bülbül-i gülzâr-ı vahdet sırr ider sırr-ı güli
Fâş olur âh-ı hezârın kesretinden râz-ı aşk
 
Pek atılma ruh-güşâ olmaz o şâh-ı hüsn ü ân
Mât olursun başka bir mansûbedir açmaz-ı aşk
 
Bezm-i rindâna basınca sâkî-i Çînî ayag
Zâhir oldı kâse-i fagfûrdan âvâz-ı aşk
 
Kâf-ı istignâda pervâz itse de ankâ-yı dil
Sayd ider şehbâl-i kudretle anı şehbâz-ı aşk
 
Çille-i cevri çeküp saht-ı kemân-ı çarhdan
Taş dikerse menzil-i maksûda tîr-endâz-ı aşk
 
Nutk-ı hâfızdan olur ehl-i mahabbet rinde dil
Âb-ı hayvândır Fehîmâ bâde-i Şîrâz-ı aş
 
Süleymân Fehîm Efendi (1262). Dîvânçe-i Fehîm. İstanbul. 19, 30.

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar