RAMAZANİYE ‘sinden

04.04.2016
 
 
NAZÎRE BE-RAMAZÂNİYYE-İ SÂBİT DER-SİTÂYİŞKÂRÎ-İ
MÜŞÂRUN İLEYH
                                                           
[fe’ilâtün / fe’ilâtün / fe’ilâtün / fe’ilün]
 1 Ham-ı ebrû-yı nigârı gözedirken yârân
 Cünbişe başladı ebrû-yı hilâl-i ramazân
 2 Dil nazar-bâz-ı hilâl oldu geçip ebrûdan
 Nerde bir mâh-likâ görse olurken şa’bân
 3 Var ise câm-ı hilâlîye bedeldir o hilâl
 Şimdi tehlîl ederek sübha çeker bâde-keşân
 4 Kadeh-i bâde kanâdîl-i fürûzân olmuş
 Âteş-i ter yerine revgan olur şu’le-feşân
 5 Çûb-ı tâki nola misvâk edinirse zâhid
 Rind-i mey-hwâreye çokdan bilemişdi dendân
 6 Ehl-i keyfiñ hele keyfiyyetini hîç sorma
 Hasret-i berş ile afyōn ile pek hâli yaman
 7 Bir şeker-hwâba talıp yatdı ki ta’bîr edemem
 Açamaz çeşmini gûş etmeyicek savt-ı ezân
 8 Kimisi Şâm'a kimi Magrib'e eylerdi sefer
 Bir iki hatveye olsaydı eger tâb u tüvân
 9 Tâb-ı germâ ile germiyyet-i cû’ ile döner
 Mürg-i dil sînede mânend-i kebâb-ı mürgân
 10 Kurs-ı hurşîdi felek magribe saklar yohsa
 Yerdi çokdan nazar-ı gürsine-çeşmân-ı cihân
 11 Etse bir teb-zede şimdi feleke germ-i nigâh
 Görünür çeşme-i hurşîd aña ‘ayn-ı Seretân
…..
 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE, SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ DÎVÂNI, Kahramanmaraş 2012
 
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar