Ruhında Gerçi Kim Zülfi Niçe Diller Helâk Eyler

27.02.2017
 
Ruhında Gerçi Kim Zülfi Niçe Diller Helâk Eyler
 
Ruhında gerçi kim zülfi niçe diller helâk eyler
Düşenler âteş-i sûzâna dûdından ne bâk eyler
 
Ferîd iken melâhat ‘arsasında hâl-i yekdânun
Senünle kim ola ‘âlemde bahs-i iştirâk eyler
 
Sebû ile refîkâ lutf idüp bir hûb sâkîye
Şu dem ki cism-i efsürdem felek ser-cümle hâk eyler
 
Nice şûr oldugın bile ser-i ‘âşıkda şol dem ki
Mezârumda biten şâh-ı güli sûfî süvâk eyler
 
Tecellî-i cemâl-i yâre bî-tâkat olur benzer
Seher geh Tûr-ı Sînâ gibi ‘Âşık sîne çâk eyler
 
 
 
 
 
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar