Ruhsârına bak seyr-i gülistâna ne hâcet

18.09.2017
 
 
Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
 
1 Ruhsârına bak seyr-i gülistâna ne hâcet
Gül-goncaya yâ lâle-i nu'mâna ne hâcet
2 Ol tâze nihâlim salınır sahn-ı çemende
 Nahl-i çemen ü serv-i hırâmâna ne hâcet
3 Yek başına öldürdü bizi tîr-i nigâhı
Tîğ ü teber ü hançer-i bürrâna ne hâcet
4 Ey şâh-ı melâhat var iken çîn-i cebînin
Men'e kereminden bizi derbâna ne hâcet
5 Meşhûrî garaz olmayıcak yâr ile işret
Bu bezmgeh-i âlem-i imkâna ne hâcet
 
Yaşar AYDEMİR-Halil ÇELTİK, MEŞHURÎ DİVANI (Tenkitli Metin), T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3196 KÜLTÜR ESERLERİ, Ankara 2009

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar