Sa’âdet Rahşı Sür Meydân Senündür

27.02.2017
 
 
Sa’âdet Rahşı Sür Meydân Senündür
 
Sa’âdet rahşı sür meydân senündür
Şecâ’at topın ur çevgân senündür
Bu gün âyin ile erkân senündür
O gün Sultân Selîm devrân senündür
 
Sunuldı destüne mühr-i Süleymân
Mutî’-i emrün oldı ins ile cân
Melekler kaldı k’ola bende fermân
O gün Sultân Selîm devrân senündür
 
Çün itdün taht-ı şâhîye culûsı
Önünde itdi şehler câblûsî
Kapunda kıldı ‘âlem hâk-bûsı
O gün Sultân Selîm devrân senündür
 
Nişâne irişüp tîri du’ânun
Kemânı elde yasıldı kemânun
Oturdı yirine cânı cihânun
O gün Sultân Selîm devrân senündür
 
Münevver şem’-i eyvân-ı şerefsin
Dür-i pâkîze-i âlî sadefsin
Selefden hak bu kim hayrü’l-halefsin
O gün Sultân Selîm devrân senündür
 
Bu gün nakd-i Süleymân-ı zemânsın
Nerîmân yâdigârı Kahramânsın
Ferîd-i dehrsin sâhib-kırânsın
O gün Sultân Selîm devrân senündür
 
Melekler hizmetüne varıcıdur
Hudâ yardımcı tâli’ yarıcıdur
Sana inkâr idenler hâricîdür
O gün Sultân Selîm devrân senündür
 
Gelüp insâfa devrân geçdi becden
Niçe Bagdâd yâ gülşen döndi Becden
Didi gadr ile kul kapusı geçden
O gün Sultân Selîm devrân senündür
 
Bir elde câm tut bir elde şemşîr
İdüp seyrân-ı ‘âlem ol cihângîr
Muvâfık oldı tedbîr ile tâkdîr
O gün Sultân Selîm devrân senündür
 
Çü sensin şâh-ı merdân şâh-ı Yezdân
Degül rûbeh yanunda genc arslan
Kaşanur heybetünden şîr-i ner kan
O gün Sultân Selîm devrân senündür
 
Elünde tîg-i zer mey câm-ı Cem kıl
Senündür Rûm âheng-i ‘Acem kıl
Kızıl başun vücûdını ‘adem kıl
O gün Sultân Selîm devrân senündür
 
Deden oklı şikârîdür kızıl baş
Baban bend urdı ‘âlem didi sabaş
Hakundur sen idersen küşte bin baş
O gün Sultân Selîm devrân senündür
 
Çün evvel kâr-ı Kirdârun gazâdur
Mukarrer rehberün lutf-ı Hudâdur
Libâs-ı şâhî teşrîf-i gazâdur
O gün Sultân Selîm devrân senündür
 
Çü sensin zıll-ı Hak dâdâr-ı dâver
Vücûdun oldı halka sâye-güster
N’ola gölgende hoş geçsek gedâlar
O gün Sultân Selîm devrân senündür
 
Nigîn-i tâc u tahtı Hak tebârek
Vücûd-ı pâküne ide mübârek
Gubârun ola çarha tâc-ı târek
O gün Sultân Selîm devrân senündür
 
Kapunda ‘Âşık ser-sebz gûyâ
Olur medhünle bir tûtî-i gûyâ
Anı en’âmun ile kıl şeker-hâ
O gün Sultân Selîm devrân senündür
 
Silahdârun agâsı oldı mirrîh
İde a’danı tâ tîgiyle tevbîh
Culûs-ı tahta ‘Âşık didi târîh
O gün Sultân Selîm devrân senündür
 
 
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar