Şâd olun kim Pâdişâh-ı dâd-güsterdür gelen

29.06.2016
 
 
Şâd olun kim Pâdişâh-ı dâd-güsterdür gelen
Husrev-i ‘âdil şehenşâh-ı muzafferdür gelen
 
Dâver-i Dârâ-haşem Dârâ-yı İskender-kadem
Husrev-i fermân-revâ-yı heft kişverdür gelen
 
Nefha-i müşgîn-nesîm-i hulkı tutdı ‘âlemi
Her tarafdan şimdi bûy-ı ‘ûd u ‘anberdür gelen
 
Sâhib-i fazl u kemâlüñ virdi hakkın rûzgâr
Ol kemâl-i fazl-ı Hakdan lutfa mazhardur gelen
 
Devletinde mihnet-i devrândan ey Bâkî ne gam
Hamdü li’llâh Pâdişâh-ı bende-perverdür gelen
 
Tab’-ı pâküñ gevherinden feyzin eyler mi dirîg
Nûr-bahş-ı çeşme-i hûrşîd-i enverdür gelen
 
Dest-gîr-i ehl-i dil kimdür diyü fâl eyledüm
İşbu beyt-i rûşen ü pâkîze-gevherdür gelen
 
Sâye-i Yezdan penâh-ı dîn ü devlet Hân Murâd
Dâver-i devrân mu’izz-i saltanat Sultân Murâd
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar