Şâm-ı firâkuñ âhirı subh-ı visâldür

29.06.2016
 
Şâm-ı Firâkuñ Âhirı
 
Şâm-ı firâkuñ âhirı subh-ı visâldür
Mihr-i münîri pertev-i nûr-ı cemâldür
 
‘Âr itse tañ mı içmege bezm-i Cem içre câm
Her kim segân-ı kûyuñ ile hem-sifâldür
 
Bâr-ı gam-ı mahabbeti yüklenme ey göñül
Âhir tahammül etmeyesin ihtimâldür
 
Âdâb-ı bezm-i vuslatı pervâneden görüñ
Bülbül gibi degüldurur ol ehl-i hâldür
 
Reşk itme ‘ömr-i devlet-i dünyâya Bâkıyâ
Kim hvâb-ı gaflet içre hemân bir hayâldür
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar