Şarâb-ı dil-küşâdan gördügüm zevk ü safâdır hep

04.04.2016
 
 
Gazel
 
[21]
 [mefâ’îlün / mefâ’îlün / mefâ’îlün / mefâ’îlün]
 
 1 Şarâb-ı dil-küşâdan gördügüm zevk ü safâdır hep
 Fem-i mutribde gûş etdiklerim hüsn-i edâdır hep
 
 2 Sevip bir şûh-ı bâlâ-kad belâsın buldu dil ammâ
 Kimi gördümse bir öyle belâya mübtelâdır hep
 
 3 Hat u gîsûya denmek ‘anber-i sârâ vü müşg-i Çîn
 Kelâm-ı hâm u ta’bîr-i hatâ-ender-hatâdır hep
 
 4 İnanma sevdigim ‘arz-ı mahabbet etse de farzâ
 Güzeller gibi ahbâb-ı zamâne bî-vefâdır hep
 
 5 Ten-i hâkî tayanmaz rûzgâra gird-bâd-âsâ
 Cihânıñ Vehbiyâ âsâyişi mahv u hebâdır hep
 
 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE, SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ DÎVÂNI, Kahramanmaraş 2012
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar