Sevap Nedir Kökeni Sevâb Günah ve Haram

19.10.2022

 

 

Osmanlıca yazılışı Sevâb:   ثواب

Sevâb Kelimesinin Kökeni

Sevâb, Arapça kökenli bir sözcüktür ve  “ s̠vb “ kökünden gelir.[1] Arapçadaki  “ s̠vb “ kökünden “dönmek, eski haline dönüş yapmak” anlamlarında kelimeleri türetilir.  Arapça “ svb “ kökünden türemiş bir sözcük olan sevâb sözcüğü, aynı kökten türemiş olan ve  "dönme, geri gelme" anlamını taşıyan s̠awb ثوب   sözcüğünün mastarı olmaktadır.

Sevâb Nedir

Sevâb, sözcüğünün sözlüklerdeki anlamları Şunlardır: Allah tarafından mükâfatlandırılan hareket. "İslam hukukuna göre iyiliğin ödülü”, Hayırlı bir davranışa karşılık olarak Allah tarafından verileceğine inanılan ödül. Allah rızasını elde etmek inancıyla yapılan,  Allah tarafından ödüllendirilecek olan her türlü hayır işi ve ibadetler.

Sevab,  müminlerin iyi hareketleri, farz ve nafile ibadetlerini yerine getirerek kazandıkları ödüller olmaktadır.  Kur’ân-ı Kerîm “ iyiliğin on katıyla mükâfatlandırılacağı, işlenen kötülüğün ise sadece dengiyle cezalandırılacağını “ (el-En‘âm 6/160) bildirip insanlara iyi ameller ile sevap işlemeleri tavsiye edilmiştir.  Şu halde sevap  kulun iyi ve güzel davranışlarına bağlı bir sonuç olmaktadır.  İyi amel ve itaatin âhiretteki mükâfatı t fetih-zafer, huzur, servet ve bolluk olacaktır.  Cezası ise bunların zıddıdır. Ahretteki mükâfat cennet ve cennetteki ödüller, ceza ise cehennem ve çekilecek azaplardır.

Sevabın mükâfatı “ebedî hayattaki mutluluk” olacaktır.  Ebedi âlemdeki mutluluk  “fevz, felâh, necât, ecir, rahmet, rıdvân, hasene” sözcükleri ile ifade bulan âhirete yönelik bir mutluluktur. 

Sevabın anlamca zıddı ise günahtır. İslamiyet’te özellikle günahların neler oldukları bir bir belirtilmiş günah olmayan,  yapılmasında hayır, fayda ve iyi insanlık örneği olan amel, tavır ve davranışlar sevap olarak ifade edilmiştir. İslami inanca göre yapılması günah ve haram olan şeyleri yapanlar cehennem azabına maruz kalır. Ancak sevabı günahından çok olanlar ise cennete gidecektir.

Kulun yapmış olduğu iyilik ve kötülükler "Kirâmen Kâtibîn"melekler tarafından  amel defterine yazılır.  İyilikleri yani sevapları yazan melek insanın sağ omzundadır. Kötülükleri kayd eden melek ise sol omuzda bulunur. İnsanlar ahrette bu defterde yazılanlara göre yargılanacaklar, buna göre cennete veya cehenneme yollanacaklardır.

Kalb-i zücâcın eyleme bir kimsenin şikest

Dersen ki âyinende ola sûret-i sevâb   Yahya Bey

KAYNAKÇA

[1]https://www.etimolojiturkce.com/kelime/sevap

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar