Sohbetüñ mübtelâya sıhhat olur

29.06.2016
Sohbetüñ mübtelâya sıhhat olur
Bir selâmuñ alan selâmet olur
 
Câm-ı derdüñle dil huzûr eyler
Râh-ı vasluñla rûh râhat olur
 
Kâmetüñ cilvesin dirîg itme
Pâdişehler bülend-himmet olur
 
Komadı dilde gıll u gış mey-i nâb
Ne güzel hâsıyetlü şerbet olur
 
Câm-ı mey sadr-ı meykede kimine
Tâc-ı devlet serîr-i ‘izzet olur
 
Mey-i la’l âdeme ziyân itmez
Belki ser-mâye-i sa’âdet olur
 
Gâh rind-i gedâya feyz irişür
Câm-ı mey meş’al-i hidâyet olur
 
Tâ’at u ma’siyet ne kim kılsam
Şöyle sanmañ ki bî-irâdet olur
 
Dûstdan yek işâret ey Bâkî
Câna sad mûcib-i beşâret olur

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar