Sürûr u vakf-ı dîvâr u deründür Yâ Rasûla'llâh

01.04.2018
 
 
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün
 
1 Sürûr u vakf-ı dîvâr u deründür Yâ Rasûla'llâh
Dil ü cân-ı rehin 'ışk enveründür Yâ Rasûla'llâh
2 Sen ol sultan-ı mülk li-ma'a'llâhsın ki her vaktün
Ev ednâ ve le'amrük efseründür Yâ Rasûla'llâh
3 Vücûdum çünki reşh-i Nîl nesl-i yâd-gâründür
Niçün leb huşk-i câm-ı kevseründür Yâ Rasûla'llâh
4 'Aceb mi hâk-i pâyı bu türâbı tûtiyâ itsem
Ki râh-ı hıdmetünde kanberündür Yâ Rasûla'llâh
5 N'ola olsa dü-çeşm-i âsman-nakşı kadem sûdun
Meh ü mâhı 'inâyet-perveründür Yâ Rasûla'llâh
6 Ezelden baş açık âl-i 'abânun sîne-çâkidür
Ebed âzad-ı düşmen çâkeründür Yâ Rasûla'llâh
7 Nice sabr eylesün derd-i firâka künc-i gurbetde
Semâ'î müstemend-i kemteründür Yâ Rasûla'llâh
 
 C.I, s.34-35
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar