Süvâr Olup Gül-i Sûrî Gibi Bâd-ı Bahâr İle

27.02.2017
 
 
 
Süvâr Olup Gül-i Sûrî Gibi Bâd-ı Bahâr İle
 
Süvâr olup gül-i sûrî gibi bâd-ı bahâr ile
Gelürsen bir seher gülzâr-ı vasla rûzigâr ile
 
Olup demler kademler devlet-i ‘ışk-ı nigâr ile
Hayât-ı câvidân el vire ‘ömr-i bî-şumâr ile
 
Sana cân muntazır olmag içün çeşm-i hezâr ile
Göz oldı tende her bir zahm tîg-i intizâr ile
 
Beden müstagrak-ı hûn oldı zahm-ı hâr hâr ile
Yürek sad-pâre oldı gonce gibi zahm-ı hâr ile
 
Hezârân dîde-i hûn-pâş u çeşm-i eşk-bâr ile
Demidür ire maksûdına ‘Âşık âh u zâr ile
 
Seni gözler dü çeşm-i hûn-feşânum niçe demlerle
Gel ey nûr-ı basar merdümlük it demler kademlerle
 
 
 
 
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar