Ta’accüb İtme Bu Dünyâda Zâhid Baş U Cân Terkin

27.02.2017
 
 
Ta’accüb İtme Bu Dünyâda Zâhid Baş U Cân Terkin
 
Ta’accüb itme bu dünyâda zâhid baş u cân terkin
Göresin anda da dîdâr olmazsa cinân terkin
 
Nişânı gerçi yokdur nâmı âfâkı pür itmişdür
Gönül ‘ankâyı bul ta’lîm kıl nâm u nişân terkin
 
Biz ol tecrîd -i merdüz bî-ser ü sâmân cihân içre
Bulup bir yâr-ı cânı eyledük iki cihân terkin
 
Dilersen mülk-i ‘ışkun tâc-dârı serveri olmak
Ser-i tecrîd-i istignâya tâc it cism ü cân terkin
 
Fenâ deştinde ey ‘Âşık bekâ saydına kasd eyle
Sakın terkiye asma yalınuz kevn ü mekân terkin
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar