Tâb-ı firâk u germî-i hicrân gelir geçer

04.04.2016
 
Gazel
 
[50]
 [mef’ûlü / fâ’ilâtü / mefâ’îlü / fâ’ilün]
 
 1 Tâb-ı firâk u germî-i hicrân gelir geçer
 Teb-lerzelerde nevbet-i hicrân gelir geçer
 
 2 Mânend-i kârvân-ı müselsel-katâr-ı Çîn
 Dilden hayâl-i kâkül-i cânân gelir geçer
 
 3 Peykânı ber-güzâr kalır zahm-ı sînede
 Her lahza tîr-i gamze-i fettân gelir geçer
 
 4 Gördükde seyre geldigin âhû-nigehleriñ
 Sandım ki fevc fevc gazâlân gelir geçer
 
 5 Cûş u hurûş-ı fursata olma rübûde kim
 Seyl-i bahâr gibi şitâbân gelir geçer
 
6 Düşme hevâ-yı rif’ate bu rûzgârda
 Etmez karâr taht-ı Süleymân gelir geçer
 
 7 Vehbî gibi edâsı hoş-âyende görmedik
 Gerçi hezâr rind-i sühan-dân gelir geçer
 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE, SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ DÎVÂNI, Kahramanmaraş 2012
 
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar