Tab’ı mir’ât-i cemâl-i cân-fezâ-yı saltanat

29.06.2016
Tab’ı mir’ât-i cemâl-i cân-fezâ-yı saltanat
Sînesi Âyîne-i ‘âlem-nümây-ı saltanat
 
Âsitânı topragından tûtiyâ-yı çeşm-i baht
Hâk-pâyı cevherinden kîmyâ-yı saltanat
 
Çeşmesâr-ı sebzezâr-ı devletinden reşhadur
Âb-rûy-ı hançer-i kişver-güşâ-yı saltanat
 
Gûşe-i destârına sandum otaga takdılar
Sâye salmış farkına perr-i hümâ-yı saltanat
 
Düşmene salınsa tîg-i hûn-feşânı yaraşur
Yiridür olsa hırâmân ol livâ-yı saltanat
 
Kim biri bir dil-ber-i zerrîn-külâh-ı bahtdur
Ol biri bir şâhid-i la’lîn-kabâ-yı saltanat
 
Kilk-i üstâd-ı kader kılmış bu garrâ matla’ı
Zînet-i eyvân-ı kasr-ı kibriyâ-yı saltanat
 
Sâye-i Yezdân penâh-ı dîn ü devlet Hân Murâd
Dâver-i devrân mu’izz-i saltanat Sultân Murâd
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar