Tahmisler

18.09.2017
Tahmisler
5
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
 
1 Ben gibi üftâde olma sen dahi bir dâneye
 Büt-perest olma hemân geldinse bu büt-hâneye
 Genc isen de dil verip aldanma bu vîrâneye
 Hem inanma gönlüme hem gamze-i mestâneye
İ'timâd etme sakın bir meste bir dîvâneye
2 Yeğ gelir firkat dil-i mehcûra vuslat olmadan
 Girye vü zârî bana billah hoşdur gülmeden
 Hastayım olmam velî memnûn sıhhat bulmadan
 Hazzeder dil günde bin kerre gamınla ölmeden
Zevkin almış ol kadar cân vermenin cânâneye
3 Gelmedi bezme bu şeb ol şûh-ı bî-pervâ yine
 Oldu kimlerle acep hem-meclis-i sahbâ yine
 Öyle istiğnâ ederken bu dil-i şeydâ yine
 Sakınır bâd-ı sabâdan n'eylesin ammâ yine
Şem'-i bezm-efrûz sığmaz dâmen-i pervâneye
4 Anladım bu bender-i fânîde olmaz intifâ'
 Eylemem şimden girü endîşe-i mâl ü metâ'
 Ben ne gam ehl-i harâbâta edersem ittibâ'
 Biz der-i mey-hânede etdik gama sâkî vedâ'
Gerçi kim hem-râh idik varınca tâ mey-hâneye
5 Kâinâtı eyledim fikr ü teemmül bir zamân
 Bildim olmaz kimseye bâkî bu hestî-i cihân
 Mâsivâdan cümlesin terk eyledim ancak nihân
 Bir gönül kalmışdı esbâb-ı taallukdan hemân
Şimdi verdim onu da bir gözleri şâhâneye
6 Câm alıp Meşhûriyâ sâkî-i gül-endâm-ı mey
 Durma bahş etmekdedir olmuş yine eyyâm-ı mey
 Mevsim-i gül hem de devr-i sâgar-ı gül-fâm-ı mey
 Bir elinde dest-i sâkî bir elinde câm-ı mey
Nice el değsin Riyâzî subha-ı sad-dâneye
 
Yaşar AYDEMİR-Halil ÇELTİK, MEŞHURÎ DİVANI (Tenkitli Metin), T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3196 KÜLTÜR ESERLERİ, Ankara 2009
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar