Târîh-i Cülûs-ı Gâzî Hazret-i Sultân Abdülhamid Hân

18.09.2017
 
Târîh-i Cülûs-ı Meymenet-me'nûs Gâzî Hazret-i Sultân Abdülhamid
Hân İbn Sultân Gâzî Hazret-i Sultân Mahmûd Hân-ı Adlî der-Zımn-ı Sitâyiş-
i Û
1 Şükr ü sipâs-ı bî-kerân kim Hâlık-ı Hayy-ı Mecîd
Verdi cihâna başka şân ızhâr edip lutf-ı cedîd
2 Ma'dûm olup âsâr-ı gam ne gussa kaldı ne elem
Her ülkede oldu bu dem bir şâdî-i tâze bedîd
3 Revnak bulup çâr-cihât gülzâra döndü kâinât
Hiç kalmadı bî-vâye zât hep âlem oldu müstefîd
4 Geldi yeniden nev-bahâr arz eyledi ezhâr u bâr
Etdi donanma âşikâr bu şevk ile dehr-i saîd
5 Herkes bu dem olsa n'ola bülbül gibi nâme-serâ
Diller açıldı gûyiyâ mânend-i gonca-i verîd
6 Geldi safâlar fevc fevc oldu kederler herc ü merc
Dillerde şâdî ursa mevc şâyeste çün Bahr-ı Sefîd
7 Sanman görüp meh-pâreler yâ encüm ü seyyâreler
Almış ele çâr-pâreler raks etmede çarh-ı anîd
8 Kol kol gezer cânâneler hem âşık-ı dîvâneler
Na'ra urar mestâneler gamdan olup dûr u baîd
9 Buldu cihân ser-tâbe-pâ ârâyiş-i zevk ü safâ
Etse bu dem herkes sezâ her şeb kadr her gün bir îd
10 Olsa acep mi bahr u ber cennet gibi pür zîb ü fer
Âfâkı tutdu ser-te-ser âvâz-ı şâdî-i nevîd
 14
11 Yâ olmasın mı şâdmân sükkân-ı arz u âsumân
Kim oldu şâh-ı kâmrân sultân Han-ı Abdülmecîd
12 Oldu imâmu'l-müslimîn zıll-ı Hudâ hâmî-i dîn
Etdi meserret mü'minîn kahr oldu küffâr-ı pelîd
13 Evrengi teşrîf eyledi her kalbi te'lîf eyledi
 Dünyâyı taltîf eyledi ibrâz edip hulk-ı hamîd
14 Hem pâdişâh-ı nev-civân hem şehriyâr-ı Cem-nişân
Şâyeste şâhân-ı cihân dergâhına olsa abîd
15 Ser-pîşesi insâf u dâd endîşesi celb-i fuâd
Etmiş ne var hem i'tiyâd şâhâne evzâ'-ı güzîd
16 Gâlib atâda Hâtem'e fâik vegâda Rüstem'e
 Gelmiş değildir âleme bir böyle şâh-ı bî-nedîd
17 Şân u şükûh-ı şevketi kahr u celâl ü satveti
Esbâb-ı fevz ü nusreti hakk eylemiş onda nezîd
18 Vermiş mi bir şâh-ı selef dehre aceb böyle şeref
Görmüş mü çeşm-i nüh-sadef zâtı gibi dürr-i ferîd
19 Devrinde İskender nedir hem Kisrâ vü Kayser nedir
Yanında Ristolar nedir kim eyleye re'y-i sedîd
20 Şâhân-ı devrin a'zamı Osmâniyânın ekremi
Meydân-ı rezmin Rüstem'i hakân-ı devrân-ı harîd
…………
27 Câh u celâl ü şevketi dârât u fer ü haşmeti
İkbâl-i ömr ü devleti günden güne olsun mezîd
28 Feth-i cihâna ser-te-ser etdikce şevketle sefer
Destinde tevfîk ü zafer olsun inhitâr u kilîd
29 Âlem olup devrinde hep bî-jeng ü endûh u ta'b
 Her rûz-ı şâdî vü tarab bir yıl gibi olsun medîd
30 Neşreyleyip ahkâmını dehre yürütsün nâmını
Dünyâdan alsın kâmını ber-vefk-i dilhâh u ümîd
31 Târîhi çün dürr-i semîn menkûtıla oldu güzîn
 Fart-ı şerefle oldu dîn Sultânı Hân Abdülmecîd
(Sene 1255/1839)
 
Yaşar AYDEMİR-Halil ÇELTİK, MEŞHURÎ DİVANI (Tenkitli Metin), T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3196 KÜLTÜR ESERLERİ, Ankara 2009

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar