Tercî-bend

18.09.2017
 
Tercî-bend
1
Münâcât-ı Diğer ber-Üslûb-ı Tercî-i Bend Kemîne-Eser
 
Feûlün feûlün feûlün feûl
I
1 Eyâ sâhib-i ehl-i arz u semâ
 Ve yâ vâhib-i küll bahş u atâ
2 Sen ol kâdir-i küll-i şeysin ki hep
 Murâdınla buldu vücûd mâ-sivâ
3 Hem ol pâdişâhlar şehisin ki sen
 Senin hükmün elindedir dü-serâ
4 Ademden çü kevne getirdin bizi
 N'ola hâcetimiz kılar isen revâ
5 İlâhî İlâhî kerem kıl bana
Ki geldim kapına dilendim sana
II
1 Hudâyâ hakîkatde sensin kerîm
 Ki dostân u a'dâya lutfun amîm
2 Yiyip ni'metin ya'ni gayra tapan
 Tavâif-i küffâr-ı ehl-i cahîm
3 Cihânda olur lutfunun mazharı
 O denli ederken günâh-ı azîm
4 Bu âsî kula lutfun etme dirîğ
 Ki sensin usâta ibâda Rahîm
5 İlâhî İlâhî kerem kıl bana
Ki geldim kapına dilendim sana
III
1 İlâhâ çü sensin Kerîm ü Gafûr
 Bağışla ne etdim ise ben kusûr
2 Ki zîrâ günehden ne kim işledim
 Ne defter alır ne bütûn-ı sutûr
3 Rızâna muvâfık amel etmedim
 Hilâfında etdi zamânım mürûr
4 Bana senden olmazsa lutf u atâ
 Aceb senden artuk ya kimden olur
 108
5 İlâhî İlâhî kerem kıl bana
Ki geldim kapına dilendim sana
IV
1 Kerîmâ budur senden ancak ümîd
 Ki lutfunla ben de olam müstefîd
2 Bana seyyiâtımla etme cezâ
 Edip dergeh-i rahmetinden baîd
3 Belî bende hüsn-i amel zerre yok
 Sana i'timâdım velî ber-mezîd
4 Bana lutfun olmaz ise çâre-res
 Gerekdir olursa azâb-ı şedîd
5 İlâhî İlâhî kerem kıl bana
Ki geldim kapına dilendim sana
V
1 Rahîmâ be-hakk-ı resûl-i cihân
 Ki oldur habîbin senin bî-gümân
2 Ne denli yok ise dahi bizde hiç
 Sana arza lâyık amelden nişân
3 Bizi eyle îmânımızda kavî
 Budur senden ancak ricâmız hemân
4 Bu Meşhûrî abd-i siyehkârının
 Ola tâ onun da nasîbi cinân
5 İlâhî İlâhî kerem kıl bana
Ki geldim kapına dilendim sana
 
Yaşar AYDEMİR-Halil ÇELTİK, MEŞHURÎ DİVANI (Tenkitli Metin), T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3196 KÜLTÜR ESERLERİ, Ankara 2009
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar