TEVHİD 'inden

04.04.2016
İlâhî sensin ol Kâdî-i Hâcât
 
 Ki lâyıkdır saña ‘arz-ı münâcât
 2 İlâhî sensin ol Ma’bûd bi’l-hak
 Vücûd-ı vâcibiñ mevcûd-ı mutlak
 3 Nekâ’isden münezzeh nûr-ı zâtıñ
 O zât ile kadîmîdir sıfâtıñ
 4 İlâhî Hayy u Kayyûm-ı ebedsin
 Şerîkiñ yokdur Allâhu ehadsın
 5 Temânü’ ile olmuşdur müberhen
 İlâhü’l-’âlemîn sensin mu’ayyen
 6 Ezel sensin ebed sensin İlahî
 Çü sensin pâdişehler pâdişâhı
 7 Cihân hükmüñdedir yokdur vezîriñ
 Muhâl-ender-muhâl olmuş nazîriñ
 8 İlâhî sensin ol Bâkî vü dâ’im
 Seniñ emriñle ‘âlem oldu kâ’im
 9 Cihânı var edip ketm-i ‘ademden
 Hudûs etdirdiñ âsâr-ı kademden
……
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar