Tîguñ içürdi düşmene zahm-ı zebânları

29.06.2016
 
Tîguñ içürdi düşmene zahm-ı zebânları
Bahs itmez oldı kimse kesildi lisânları
 
Gördi nihâl-i serv-i ser-efrâz-ı nîzeñi
Ser-keşlik adın anmadı bir dahı bânları
 
Her kanda bassa pây-ı semendüñ nisâr içün
Hânlar yoluñda cümle revân itdi cânları
 
Deşt-i fenâda mürg-i hevâ turmayup konar
Tîguñ Hudâ yolında sebîl itdi kanları
 
Şemşîr gibi rûy-ı zemîne taraf taraf
Salduñ demür kuşaklu cihân pehlevânları
 
Alduñ hezâr bütkedeyi mescid eyledüñ
Nâkûs yirlerinde okutduñ ezânları
 
Âhir çalındı kûs-ı rahîl itdüñ irtihâl
Evvel konaguñ oldı cinân bûstânları
 
Minnet Hudâya iki cihânda kılup sa’îd
Nâm-ı şerîfüñ eyledi hem gâzî hem şehîd
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar