TUNA KASİDESİ

27.02.2017
TUNA KASİDESİ
 
1 Gâh gönlüm gibi cûşânu hurûşândur Tuna
Gâh gögsüm gibi nâlân u girîvândur Tuna
2 Kûh u hâmûnlarda şeydâ deşt ü sahrâlarda mest
Şöhre-i her şehr ü rüsvâ-yı beyâbândur Tuna
3 Baı eflâke irer gerçi kemend-i mevc ile
Yüzi yirdedür yine hâk ile yeksândur Tuna
4 Pâk-tînet sâf-mereb sâde-dil sâfî-derûn
Yâ ruh-ı cânân yahûd âyîne-i cândur Tuna
5 Yarlardan atılup taşlara urur başını
Âşık-ı dîvâne vü Mecnûn-ı uryândur Tuna
6 Su bulanmayınca turılmaz acep midür eer
Taşu toprak oynar ise dahi oğlandur Tuna
7 Bahrden ter dümeyüp berden ana irmez gubâr
Gerçi gerd-âlûd amma pâk-dâmândur Tuna
8 Kimse basmaz yirde yatan yüzi diyü hâk olup
Hâk-râh u pây-mâl-i ehl-i irfândur Tûna
9 Gâziler tâzîlerinün topuğına çıkmaya
Gerçi kâfir gözine deryâ-yı ummândur Tuna
10 Kanda gerd-âlûde dâmen var ise yur arıdur
Pâk-bâz olmakda gûyâ Âhi Evrândur Tuna
11 Kiver-i kâfirden îmân ehline akup gelür
Kıbleye tutmı yüzini bir müselmândur Tuna
12 Habs-i kâfirden boanmı gibi zencîrin sürür
Şâh-ı slâma gelür bir ehl-i îmândur Tuna
13 Sîmden bir ejdehâdur pîç pîç olmı yatur
Genc-i slâma tılısm ile nigeh-bândur Tuna
14 Bunca bin çem-i habâb ile idüp her sû nazar
ÂŞık-ı cûyâ-yı lutf-ı  Şeh Selîm Hân’dur Tuna
15 Yılda yüz yük pîş-keş virür ayağun tozına
Yüz yumaz anlama her emrüne cûyândur Tuna
16 Yüzi üstine sürinerek ider her hidmetün
Bir yumuş oğlanı gibi bende-fermândur Tuna
17 Gerçi tongunlıgla uşşâka sovuklık gösterür
Hûblar nerm eylemekde nâr-ı sûzândur Tuna
18 Sîne-ber-sîne olur sîmîn-bedenlerle velî
Sâde pehlûyile kâni’ pâk-dâmândur Tuna
19 Bir nazarda gözüme yegdürmi idüm anı ben
Gerçi hâlin ağlamakda cüst ü cûyândur Tuna
20 Mâcerâ-yı ışkda yaşdaşuz ikimüz diyüben
Âşık ile bahs idermiş öyle nâ-dândur Tuna
21 Hem-dem olmışduk yedi yıl mâcerâ-yı aşkda
Bir yana ben bir yana hecr ile giryândur Tuna
22 Hâk-i pây-ı âha yüz sürmi ider her dem du’â
Hem-zebândur Âık-ı zâra senâ-hândur Tuna
 
(Kılıç, 2010:256-258)
 
 
 
 
 
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar