Yok binâ-yı ‘ışka seyl-i pend-i nâsıhdan halel

27.02.2017
 
 
Yok binâ-yı ‘ışka seyl-i pend-i nâsıhdan halel
 
Yok binâ-yı ‘ışka seyl-i pend-i nâsıhdan halel
Kim ana seng-i melâmetle urılmışdur temel
 
Rûh-ı hayvânîye dâg-ı ‘ışkdur hayrü’l-halef
La’lün efkârı gıdâ-yı rûhadur ni’me’l-bedel
 
Söylenen her bezmde destân-ı ‘ışkumdur benüm
Bana urılan melâmet sengidür darb-ı mesel
 
Bunca müddetler ki yandum haste künc-i hecrde
Gelmedi kimse ‘ıyâdet itmege illâ ecel
 
Karşuna şükrâne cânı tenden âzâd ideyin
İntizârun ‘Âşıkı öldürmeden rahm eyle gel
 
 

0

2

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar