Yüz sürdügümü görmedi ol pâya münâsib

04.04.2016
 
 
 
 
Gazel
 
[19]
 [mef’ûlü / mefâ’îlü / mefâ’îlü / fe’ûlün]
 
 1 Yüz sürdügümü görmedi ol pâya münâsib
 Üftâde-dile olmadı bu pâye münâsib
 
 2 Kim biçdi ise bu çemenî sebz-kabâyı
 Boyuncadır ol kâmet-i bâlâya münâsib
 
   3 Gördükde dedim perçemini tarf-ı ruhunda
 Semmûr-ı siyeh-kâkülü dîbâya münâsib
 
 4 Alsın dil-i sad-çâki gehî destine cânân
 Bir şânedir ol zülf-i semensâya münâsib
 
 5 ‘Uşşâk zihâmından o şeh seyre çıkınca
 Bir yer bulamam ben de temâşâya münâsib
 
 6 Vasf etmege bir mısra’-ı berceste bulunmaz
 Ol kâmet-i mevzûn-ı dil-ârâya münâsib
 
 7 Râ kaşları medhinde olan nazmımı Vehbî
 Gördü kalemim yazmaga buraya münâsib
 
 
 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE, SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ DÎVÂNI, Kahramanmaraş 2012
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar