Zülfünün Bâd-ı Sabâ Görmeye Tozın Karasın

27.02.2017
 
 
Zülfünün Bâd-ı Sabâ Görmeye Tozın Karasın
 
Zülfünün bâd-ı sabâ görmeye tozın karasın
Yel yöpük olup gerek Çîn ü Hıtâyı arasın
 
Yâr müstagnî benüm derdümden anun derdi yok
Derdi sen virdün İlâhî yine sen kıl çâresin
 
Eşk-i hûn-rîzini Ferhâd al ibirîşim idüp
Sûzen-i tîşeyle kûhun dikdi bagrı yâresin
 
Vâdî-i mihnetde yir yir lâle-i hasret bite
Öldürüp şol dem ki kanum kara yire karasın
 
Cenge düşdi hançerünçün birbiriyle cân-ı dil
Tîgüni gönder gelüp kessün nigârâ arasın
 
Bana düşnâm eyleyüp şâyed revânum şâd ide
Reh-güzâr-ı yârda eylen dil-i bî-mâresin
 
Bezm-i gamda oynadur destinde bir elma gibi
Dûd-ı âhum dehr-i dûnun künbed-i devvâresin
 
Âh-ı ‘Âşık âh kim kâr eylemez hergiz sana
Ey dil-i dildâr sen benzer ki seng-i hâresin
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar