Bahâr irdi yine ferhunde-demdür

10.04.2016
 
 
 
GAZEL

Bahâr irdi yine ferhunde-demdür
Çemen bülbül üninden pür-nagamdur

Sun ey sâkî mey-i kevser-mizâcı
Bu demde kim cihân bâğ-ı iremdür

Meyün bil hürmetin câmı öget tut
Ki bu hâk-i Key ü ol hûn-ı Cemdür

Çek ey gönlüm bu dehrün kahr›n› kim
Bilürsin devr işli cevr ü sitemdür

Tama‘ kes nûfl-ı flâdîden ki bunda
Nasîbi ‘aflk erinün nîfl-i gamdur

Felekdür kâyinât içre zîr-i dest
Bu gamlardan anun da kaddi hamdur

Rakîbi sürgil ey kıblem kapundan
Anun yiri degüldür bu haremdür

Senün sultân-ı ‘aflkun devletinde
Bana derd ü belâlardan ne kemdür

Dehânunda gören zülfün uc›ndur
Dirîgâ kim sonı ‘ömrün ‘ademdür

Ne dem ki kanumı nûfl ide la‘lün
Safâs›ndan gönül dir dem bu demdür

Visâlî olal› hâk-i der-i dost
Yol›nda dilberün sâbit-kademdür


Prof. Dr. Ahmet MERMERXV. YÜZYILDA YAZILMIŞ  BİLİNMEYEN BİR NAZÎRE MECMÛASI VE AYDINLI VSÂLÎ'NİN BİLİNMEYEN ŞİİRLERİ, Milli Folklor Dergisi, Yıl: 14 Sayı:56, s.77-110 

 
 


 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar