Bir belâ-engîz bâlâsına oldum mübtelâ

10.04.2016
 
 
 

GAZEL
 
 Bir belâ-engîz bâlâsına oldum mübtelâ
 Âh kim bugün getürdüm başuma müşkil belâ
 
 Turresi dâm-ı belâdur yâ kemend-i hâdisât
 Kim anuñ her bir kılında bagludur biñ mübtelâ
 
 Yüzüñe yüz sürmedi kimse meger kim kâkülüñ
 Urmadı zülfüñ ucına el meger bâd-ı sabâ
 
 Nâzenînüñ nâzı hoşdur nâz idene dûstum
 Hûblar içinde olma dünye gibi bî-vefâ
 
 Gözlerüñ ne Türk-i tîr-endâzdur kim gamzeden
 Câna bunca tîr urur itmez birisinde hatâ
 
 Kumrıyı her gün çenâruñ dalı üstinde tutar
 Her seher okıdugiçün kaddüñe medh ü senâ
 
 Yâd idicek zülf ü ruhsâruñ namâz içre imâm
 Gâh ve’l-leyli izâ yagşâ okur geh ve’d-duhâ
 
 Leblerüñ hurmâlarından virdügüñ demde zekât
 Baña in’âm ide gör kim hem garîbem hem gedâ
 
 Göricek yüzüñ Visâli’nüñ du’âlar itdügi
 Bu ki dirler subh vakti müstecâb olur du’â
 
 (Köksal 2012, s.110)
 
 
 
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar