Çeşmüme nem didükleri her dem gelür gider

10.04.2016
 
 
GAZEL


Çeşmüme nem didükleri her dem gelür gider
Her demde niçe nem ki ana dem gelür gider

fiâhâ serîr-i hüsne Süleymân mısın ki bâd
Yüz sürmege efligüne her dem gelür gider

Gidüp gelelden âh bu gam gelmedi ferah
Dirler egerçi kim ferah u gam gelür gider

Ben hasta ‘âşıkına gelüp kendününce dost
San mürde cisme rûh-ı mükerrem gelür gider

Bir kez bize gelürse rakîbe beş varur
Virür rakîbe peflin bize kem gelür gider

Vaktün hofl eyle câm ile ko hum hikâyetin
Bu ‘âlem-i fenâya nice Cem gelür gider

Elden ko ‘âlemi vü hudâvendegi gözet
Kim ol kalur sana vü bu ‘âlem gelür gider

‘Ömri beneffle gibi geçer çoklarun melûl
Âzurde-kefl ki gül gibi hurrem gelür gider

Sa‘y it Visâlî ‘âlem içinde bir ad kılmadın
Kim ad kalur cihânda vü âdem gelür gider


 
Prof. Dr. Ahmet MERMERXV. YÜZYILDA YAZILMIŞ  BİLİNMEYEN BİR NAZÎRE MECMÛASI VE AYDINLI VSÂLÎ'NİN BİLİNMEYEN ŞİİRLERİ, Milli Folklor Dergisi, Yıl: 14 Sayı:56, s.77-110 

 
 
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar