Dil «ayâl-i leblerüñden mest ü çeşmüñden «arâb

03.08.2017
Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilün
 
 Dil «ayâl-i leblerüñden mest ü çeşmüñden «arâb
 İtmesün min ba¡d ümµd-i sâ…µ vü câm-ı şarâb
 Gird-i ru«sâruñda seyr idüb πubâr-ı «a††uñı
 ±erre ≠erre olsa reşkinden yiridür âfitâb
 Fikr-i zülfüñ eylesem @âlim helâk eyler beni
 Dilde mâr-ı πam ki πayretden olur pür-pµç ü tâb
 Yâ perµ yâ âhû-yı va√şµdür ol meh-pâre kim
 Ber…-i hâtif gibi gördükde beni eyler şitâb
5 ¡Ar≥a girdüm gice «ûy-rµz oldı şerminden ru«ı
 Özge seyr itdüm ne yüzden neşf ider âteşden âb
S.16b İtmede sµm-âbveş peykân-ı fûlâdın …ullâb
 Âteş-i dil ol …adar gâhµ olur germ iltihâb
 Leb-…arµn itsem eger câm-ı şarâb-ı kâmumı
 Pertev-i ba«tum anı «ul…ûma dek eyler serâb
 Mâliküm Fevzµ o ba√r-†ab¡a kim bu nüh-…ıbâb
 ¡Arşa ser virse yine olmaz aña kemter √abâb
 
KAPLAN, Yunus].[17. Yüzyıl Şairlerinden Fevzî Dîvânı], [Doktora Tezi], Samsun, [2008].

0

2

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar