Dil ü cân kim zülâlüñ neşvesinden dûr …almışdur

03.08.2017
Mef⡵lün Mef⡵lün Mef⡵lün Mef⡵lün
 
 Dil ü cân kim zülâlüñ neşvesinden dûr …almışdur
 İki ma«mûrdur kim bâdeden mehcûr …almışdur
 Saña cevr itmek ey meh baña deşt-i πamda zâr olma…
 Da«µ Mecnûn u Leylâdan bu bir destûr …almışdur
M.28b Meger mest ü «arâb-ı ¡işvedür fettân çeşmüñ kim
 O fitne «ˇâbgâhında bugün mestûr …almışdur
 Şeb-i …adr içre ol ebrûya …arşu ço… rükû¡ itmiş
 Hilâl-i ¡ıyd anuñçün pµrveş …anbûr …almışdur
Ezelden ta«tgâh-ı pâdişâh-ı ¡ış…dur Fevzµ
 Anuñçün mi√net-âbâd-ı dilüñ ma¡mûr …almışdur
 
KAPLAN, Yunus].[17. Yüzyıl Şairlerinden Fevzî Dîvânı], [Doktora Tezi], Samsun, [2008].
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar