Görünmez oldı bu eyyâmda li…â-yı fera√

03.08.2017
 
Mefâ¡ilün Fe¡ilâtün Mefâ¡ilün Fe¡ilün
 
 Görünmez oldı bu eyyâmda li…â-yı fera√
 Giderse «â†ırımuzdan n’ola hevâ-yı fera√
 Menâmımuzda na§µb olmadı yüzin görmek
 Bizi ne bµ-hûde ta§dµ¡ ider §adâ-yı fera√
 
 Gürûh-ı ehl-i dilüñ imtizâcı derd iledür
 ¡Aceb mi olmasa ¡uşşâ… âşinâ-yı fera√
 Ter ü şüküfte olur mı meger şukûfe-i dil
 Çemenlerinde vezân olsa da §abâ-yı fera√
5 Sezâ-yı mülk-i §afâ bulmadı ki sâye §ala
 Hevâya uçsa n’ola Fevziyâ hümâ-yı fera√
 
KAPLAN, Yunus].[17. Yüzyıl Şairlerinden Fevzî Dîvânı], [Doktora Tezi], Samsun, [2008].

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar