Gûşişdedür göñül k’ola tâ ma@har-ı şuhûd

03.08.2017
 
Mef¡ûlü Fâ¡ilâtü Mef⡵lü Fâ¡ilün
 
 Gûşişdedür göñül k’ola tâ ma@har-ı şuhûd
 Gûşum anuñçün itmede da…… bâng-i yâ vedûd
 Bir âşinâ nigehle baña na@ra …ıldı lµk
 Mümkin mi ra√m-ı düşmene virmek ser-i vücûd
Tâ kim o †â…-ı ebrûya mâlikdür ol §anem
 İtse ¡aceb midür aña Cibrµl eger sücûd
 Cevriyle tâzelendi dilüñ eski gülleri
 Anda revâdur itse hezârân-ı πam sürûd
5 Bµ-hûde sa¡y-i neyl-i vi§âlin …o Fevzµyâ
 Ba«t-ı ¡adem müsâ¡ide gûşiş virür mi sûd
 
KAPLAN, Yunus].[17. Yüzyıl Şairlerinden Fevzî Dîvânı], [Doktora Tezi], Samsun, [2008].
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar