KASÌDE-İ MUSAMMAT DER-MEDH-İ VEZÌR-İ AZAM Ü SERDÂR-I EKREM FÂZIL AHMED PAŞA

03.08.2017
KASÌDE-İ MUSAMMAT DER-MEDH-İ VEZÌR-İ A¡ZAM Ü SERDÂR-I EKREM FÂZIL AHMED PAŞA İBN-İ MEHEMMED PAŞA
 Müfte¡ilün Mefâ¡ilün Müfte¡ilün Mefâ¡ilün
 
 ∏once-i ba«t-ı dil neden tâ bu …adar besµm olur
 ¡U…de-i âhenµn açar bu ne …avµ nesµm olur
 ¡U…de-i âhenµn-ba«t ol …adar idi germ-i sa«t
 Gülle-i †op-ı şu¡le ra«t §anma aña …asµm olur
 İtdigi cân-ı zehr-ceş ba«t ü felekle keşmekeş
 Seyl-i √ayât «a§mveş mün…a†ı¡ vü cesµm olur
 Virdi dile zamâne el geldi fera√ πama bedel
 Târ-ı güsiste-i emel rişte-i ebr-i sµm olur
5 Göñlüme eyledüm «i†âb didüm eyâ dil-i «arâb
 Sende nedür bu âb ü tâb bu ne girân na¡µm olur
S.10a Didi bir ehl-i ¡a…d ü √all …ıldı beni kerem-ma√al
 Bendesi olsa bir e≠ell dâver-i Cem nedµm olur
 Bezmde …ahrı …ılsa ger «â†ır-ı düşmene gü≠er
 Nu…l ü mey olsa heb şeker ¡ayn-ı sem ü √amµm olur
 
M.12a Destine alsa köhne √az †urfe √arµr olurdı tez
 Lü†fı nigâhına √azer düşse dürr-i yetµm olur
 Eylese ol felek va†an keşt-i †arabuña çemen
 Fey≥-resân-ı na@radan sebzesi gül şemµm olur
SÇ.42b 10 Ehl-i kemâl ü ma¡rifet §â√ib-i ¡izz ü ma¡delet
 Şa«§-ı ¡a†â vü mevhibet aña göre le™µm olur
 Nu†…ı kelâma cân virür remzi beyâna ân virür
 Ba«şa gelince kân virür gör ne …adar kerµm olur
 ~adr-ı §udûr-ı kâmkâr §af-ı devr-i rûzigâr
 Mid√atin eyleyen nigâr lev√a-i na…şı sµm olur
 
 Tâc-ı e™imme me≠hebâ ◊âtem-i ‰âyy-meşrebâ
 Ey ki …apuñda kehrüb⠫⧧ası ¡adµm olur
 Sensin o sâ√ibü’l-kerem sensin o mu¡teber-şiyem
 Aña olursa rû√-ı Cem √âcibüñe nedµm olur
15 Görse √imâyetüñ herem §açın eylemezdi «am
 Şemme-i «ul…uñ itse şemm şa«§-ı πa≥ab √alµm olur
 Mâder-i dehr her se√er bunda ki va≥¡-ı √aml ider
 Diñle bugün baña ne dir mi&lüñ ile ¡a…µm olur
(8a) tez : tµz M. // (8b) yetµm : yetim M.
12-19. beyitler SÇ.’de yoktur.
153
 Var mı hünerleriñe √add künhine irmedi «ıred
 ±erresin itmek olsa ¡add keş-me-keş-i ¡a@µm olur
 Lü†fuñı tâ ki …ıldı gûş oldı göñül …arµn-i cûş
 ◊â§ılı şimdi †ab¡ ü hûş mid√atüñi na@µm olur
 Fevzµye şâhid-i hüner med√üñi yazdıπı yiter
 Himmetüñ aña bir na@ar …ılsa felek mu…µm olur
 20 Na«l-i dilinde bir zamân olsa şu¡â¡-ı fey≥ ¡ıyân
 ‰ûr-ı beyânda Mûsµsân her …µli bir kelµm olur
M.12b Gâhµ dilinde derd ü πam eylese birbiriyle dem
 ~µt ü §adâları o dem nâyire-i ca√µm olur
 Çekdügi demde âh-ı serd dilde açar hezâr derd
 Böyle …alursa anda derd πıb†a-keş-i nesµm olur
 Mâlik-i †ab¡-ı pâkµdür bir §anemüñ helâkidür
 ¡Iş…la derdnâkµdür şimdi πamı ¡a@µm olur
S.10b Ey gül-i gülşen-i kemâl heb sañadur bu ¡ar≥-ı √âl
 Dest-i hezâr-ı zâruñ al yirde …alur ¡adµm olur
25 Bülbül-i med√-gûyuñam «aste-i derd-i rûyuñam
 Mest-i şemµm-i bûyuñam bu ne ¡aceb şemµm olur
 
Çar« degülse de berg-i mihr ü meh iki çâkerüñ
 Sencileyin πa≥anferüñ bendeleri za¡µm olur
 Ben de za¡µmüñem velµ bendeñi kâtib itmeli
 Böyle gideñ serüñ dili «âne-i bµ-√arµm olur
 ~ırma-i lu†fa vir nitâc ¡u…de-i √âcetüm sen aç
 ∏ayra …alursa i√tiyâc emr-i yesµr ¡a@µm olur
 Fevzµ uzanmadın cedel …alduralum du¡âya el
 Ba√& uzasa virür kesel bu me&el …adµm olur
30 Tâ ki felekde mâh ü «ûr rûşen ola şeb ü se√er
 Tâ ki Süheyl-i mu¡teber @âhir olub ¡adµm olur
 Kevkebi ¡ayn-ı nûr ola †âli¡-i şem¡-i ‰ûr ola
 Düşmen-i câhı «ˇor ola tâ ki cihân mu…µm olur
 
KAPLAN, Yunus].[17. Yüzyıl Şairlerinden Fevzî Dîvânı], [Doktora Tezi], Samsun, [2008].

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar